Ghi kích thước trong autocad mechanical (part 1): Cài đặt các thông số kích thước│CADCAMCNC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.